ปี พ.ศ.   เรื่อง ผู้เขียน
     
2558 การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา Using cooperative learning towards students’ learning behavior จิราภรณ์ ยกอินทร์
 2558       ความคิดสร้างสรรค์ กับ สุนทรียภาพ สร้างได้จาก ศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลง Creativity and aesthetics from creative art through music อัญชิษฐา  ปิยะจิตติ
2558 กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพผ่านการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) Strategies of Effective Oral Language Development for English Language Learners through Scaffolding  รวี ศิริปริชยากร
2558 การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา Applying Google Apps in the management of educational information PIYAPAT JIRAPUNYACHOTI
2559 การใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ศิริกร  โรจนศักดิ์  และวาสนา จักร์แก้ว บทความวิชาการอ.ศิริกร และอ.วาสนา
2560 เด็กปฐมวัยกับการใช้สังคมเป็นสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้  กรณิศ ทองสะอาด
2560 จิตวิทยาการให้คำปรึกษาตามแนวพุทธ Psychogical Counseling Buddhist ชนม์ธิดา ยาแก้ว