ปี พ.ศ.   เรื่อง ผู้เขียน
     
2558 การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา Using cooperative learning towards students’ learning behavior จิราภรณ์ ยกอินทร์
 2558       ความคิดสร้างสรรค์ กับ สุนทรียภาพ สร้างได้จาก ศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลง Creativity and aesthetics from creative art through music อัญชิษฐา  ปิยะจิตติ
2558 กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพผ่านการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) Strategies of Effective Oral Language Development for English Language Learners through Scaffolding  รวี ศิริปริชยากร
2558 การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา Applying Google Apps in the management of educational information PIYAPAT JIRAPUNYACHOTI
2559 การใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ศิริกร  โรจนศักดิ์  และวาสนา จักร์แก้ว บทความวิชาการอ.ศิริกร และอ.วาสนา
2560 เด็กปฐมวัยกับการใช้สังคมเป็นสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้  กรณิศ ทองสะอาด
2560 จิตวิทยาการให้คำปรึกษาตามแนวพุทธ Psychogical Counseling Buddhist ชนม์ธิดา ยาแก้ว 
2560 การจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ Active Learning จิราภรณ์ ยกอินทร์
2560 การพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสมรรถนะครู ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-based Learning) รวี ศิริปริชยากร
2560 การเสริมสร้างทักษะการคิดผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง The Enhancement of Thinking Skills through Action Learning ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร
2560 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกร่วมกับการใช้คําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กุลธิดา มีสมบูรณ์
2560 การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของครูในศตวรรษที่ 21 นิศารัตน์ อสิระมโนรส และคณะ
2562 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  Problem – Based Learning to Develop Academic of Achievements กุลธิดา มีสมบูรณ์
2562 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัยกับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้งำนเป็นฐำน (Work-based Learning Approach)  รวี ศิริปริชยากรและอัญชิษฐา  ปิยะจิตติ