มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย

ปรัชญาเป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่เป็นเลิศตามความเชี่ยวชาญเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่มีความโดดเด่น (SMART) สามารถแข่งขันได้จัดการศึกษาตามความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น และได้รับการยอมรับระดับชาติ

คุณคือใคร?

ผู้ปกครอง

ศิษย์เก่า

ข่าวสาร / กิจกรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมการอบรมในการจัดโครงการ “การนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่” ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมจัดงาน “การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่” โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม ประจำปี 2564

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดพิธีมอบประกาศณียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ในโครงการความร่วมมือหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) ประจำปี 2563

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ “การนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่” ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม

รายละเอียด »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×