มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

คณะอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี
ดร.มงคลชัย บุญแก้ว

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)
ศศ.ม (การจัดการทางการกีฬา)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีณัฐ สกุลหอม

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ด (การบริหารการศึกษาพิเศษ)
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศษ.บ. (สื่อสารมวลชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
เกียรตินิยมอันดับ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

ดร.ดนยา อินจำปา

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ค.ม. (การศึกษาพิเศษ)
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรพร ศุภกิจ

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)
M.A.A.(Arts Administration)
กศ.บ.(การประถมศึกษา)

ศศนันทน์ บุญยะวนิช

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษและไทย)
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จิราภรณ์ ยกอินทร์

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
ศษ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รวี ศิริปริชยากร

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
M.S. (Early Childhood Education)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอับดับ 2

ชัชรี สุนทราภัย

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

อัญชิษฐา ปิยะจิตติ

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

ฉัตรทราวดี บุญถนอม

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
คบ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1

กุลธิดา มีสมบูรณ์

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต)
พท.บ. (การแพทย์แผนไทยบัณฑิต)
ศศ. บ. (การพัฒนาเด็กปฐมวัย)

Hubert Will Ruch

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
M.A. Media Consultant
Certified Project Management
Associate IPMA Level D