มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

คณะอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี
ดร.มงคลชัย บุญแก้ว

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)
ศศ.ม (การจัดการทางการกีฬา)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีณัฐ สกุลหอม

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ด (การบริหารการศึกษาพิเศษ)
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศษ.บ. (สื่อสารมวลชน)

สวนดุสิต นครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
เกียรตินิยมอันดับ 2

สวนดุสิต นครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

สวนดุสิต นครนายก

ดร.ดนยา อินจำปา

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ค.ม. (การศึกษาพิเศษ)
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)

สวนดุสิต นครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรพร ศุภกิจ

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)
M.A.A.(Arts Administration)
กศ.บ.(การประถมศึกษา)

สวนดุสิต นครนายก

ศศนันทน์ บุญยะวนิช

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษและไทย)
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

สวนดุสิต นครนายก

จิราภรณ์ ยกอินทร์

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
ศษ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา)

สวนดุสิต นครนายก

รวี ศิริปริชยากร

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
M.S. (Early Childhood Education)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอับดับ 2

สวนดุสิต นครนายก

ชัชรี สุนทราภัย

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

สวนดุสิต นครนายก

อัญชิษฐา ปิยะจิตติ

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)

สวนดุสิต นครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

สวนดุสิต นครนายก

ฉัตรทราวดี บุญถนอม

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
คบ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1

สวนดุสิต นครนายก

กุลธิดา มีสมบูรณ์

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต)
พท.บ. (การแพทย์แผนไทยบัณฑิต)
ศศ. บ. (การพัฒนาเด็กปฐมวัย)

สวนดุสิต นครนายก

Hubert Will Ruch

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
M.A. Media Consultant
Certified Project Management
Associate IPMA Level D

สวนดุสิต นครนายก