มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

การรับสมัครนักศึกษาปี 2564

คณะอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ปร.ด. (การวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)
กศ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

สวนดุสิต นครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีณัฐ สกุลหอม

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ด (การบริหารการศึกษาพิเศษ)
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศษ.บ. (สื่อสารมวลชน)

สวนดุสิต นครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (สื่อสารมวลชน)

สวนดุสิต นครนายก

ศศนันทน์ บุญยะวนิช

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษและไทย)
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

สวนดุสิต นครนายก

จิราภรณ์ ยกอินทร์

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
ศษ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา)

สวนดุสิต นครนายก

รวี ศิริปริชยากร

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
M.S. (Early Childhood Education)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอับดับ 2

สวนดุสิต นครนายก

ชัชรี สุนทราภัย

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

สวนดุสิต นครนายก

อัญชิษฐา ปิยะจิตติ

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)

สวนดุสิต นครนายก

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

สวนดุสิต นครนายก

ฉัตรทราวดี บุญถนอม

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
คบ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1

สวนดุสิต นครนายก

กุลธิดา มีสมบูรณ์

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต)
พท.บ. (การแพทย์แผนไทยบัณฑิต)
ศศ. บ. (การพัฒนาเด็กปฐมวัย)

สวนดุสิต นครนายก

Hubert Will Ruch

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
M.A. Media Consultant
Certified Project Management
Associate IPMA Level D

สวนดุสิต นครนายก

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×