มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ SEAAIR 2022

นางสาวฉัตรทราวดี บุญถนอม อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ SEAAIR 2022 ครั้งที่ 22 หัวข้อ New Normal Education : Transitioning, Transforming, and Technologies Agenda ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัย SungKyunkwan สาธารณรัฐเกาหลี