มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

ปรัชญา :

เป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่เป็นเลิศตามความเชี่ยวชาญเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ :

เป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่มีความโดดเด่น (SMART) สามารถแข่งขันได้จัดการศึกษาตามความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมการบริการวิชาการ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น และได้รับการยอมรับระดับชาติ

พันธกิจ :

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมได้มาตรฐานวิชาชีพศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญให้บริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่นโดยระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

ค่านิยมร่วม (SMART)

 smart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×