มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ปรัชญา

เป็นศูนย์การศึกษาที่เป็นเลิศตามความเชี่ยวชาญเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์การศึกษาที่มีความโดดเด่น (SMART) สามารถแข่งขันได้จัดการศึกษาตามความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น และได้รับการยอมรับระดับชาติ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมได้มาตรฐานวิชาชีพศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญให้บริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่นโดยระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ