มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้บริหาร ศูนย์การศึกษา นครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานครนายก

รูปผอ.2

ประวัติ

คุณวุฒิ การศึกษา

ปริญญาเอก (2555)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (มหาวิทยาลัยบูรพา)

ปริญญาโท (2544)
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาการจัดการทางการกีฬา (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปริญญาตรี (2541)
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ประวัติการทำงาน

(2545 – 2547)
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2556- 2558)
ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์
(2558 – 2561)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์
(2563 – 2564 )
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์
(2564 – ปัจจุบัน )
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก