มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บุคลากรสายบริการ

นายประวิง เอี่ยมเรือง

พนักงานขับรถ

นายวัชระ เสี่ยวกำปัง

เจ้าหน้าที่เทคนิคงานระบบ และซ่อมบำรุง

นายประจวบ โกเฮง

เจ้าหน้าที่เกษตรและงานภูมิทัศน์

นายนวพล โพธิ์ทอง

พนักงานขับรถ

นายฐิติกร แสงพันธ์

เจ้าหน้าที่เทคนิคงานระบบ และซ่อมบำรุง

นายสมหมาย สุวรรณ

เจ้าหน้าที่เกษตรและงานภูมิทัศน์

นายมณฑล บุตรศรี

เจ้าหน้าที่เทคนิคงานระบบ และซ่อมบำรุง