มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บุคลากรสายบริการ

นายสมชาย จงรักษ์

พนักงานขับรถ

นายวัชระ เสี่ยวกำปัง

เจ้าหน้าที่เทคนิคงานระบบ และซ่อมบำรุง

นายประจวบ โกเฮง

เจ้าหน้าที่เกษตรและงานภูมิทัศน์

นายประวิง เอี่ยมเรือง

พนักงานขับรถ

นายฐิติกร แสงพันธ์

เจ้าหน้าที่เทคนิคงานระบบ และซ่อมบำรุง

นายสมหมาย สุวรรณ

เจ้าหน้าที่เกษตรและงานภูมิทัศน์

นายนวพล โพธิ์ทอง

พนักงานขับรถ

นายมณฑล บุตรศรี

เจ้าหน้าที่เทคนิคงานระบบ และซ่อมบำรุง