มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มคอ.3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1
ภาษาไทยสื่อสาร
วิชา Eng for Commu
วิชาการคิดและการตัดสินใจ
วิชาการศึกษาปฐมวัย
วิชาภาษาและการสื่อสารสาหรับครู
วิชาศิลปะการดำรงชีวิต
วิชาหลักการศึกษาและปรัชญา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2
วิชาการศึกษาพิเศษ
วิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
วิชาจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษาปรับปรุงมีนาคม
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วิชาสังคมไทยร่วมสมัย
วิชาสุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทางอารมณ์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
วิชา Eng Reading
วิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้
วิชาทักษะทางสังคมสำหรับเด็ก
วิชาภาษาและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4
วิชาการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรม
วิชาการสร้างความร่วมมือในสถานศึกษา บ้าน และชุมชน
วิชากิจกรรมพัฒนาทักษะทางกายและการจัดประสบการณ์
วิชาสัมมนาการศึกษาปฐมวัย วิชาสิทธิเด็ก

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5
วิชาการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *