ประเด็นที่ 1 ด้านการดำเนินการเปิดหลักสูตร โครงการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ประเด็นที่ 2 ด้านอาจารย์ (ส่วนที่ 2)
ประเด็นที่ 3 ด้านสถานที่
ประเด็นที่ 4 ด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
ประเด็นที่ 5 ด้านนักศึกษา รายงานการดำเนินกิจกรรม
ประเด็นที่ 6 ด้านการบริหารฯ
ประเด็นที่ 7 ด้านอื่นๆ
ประเด็นที่ 8 คำนำ ปก สารบัญ