14718753_1276213709066312_4795286829758300883_nหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เทอม 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติการในสถานศึกษา