unnamed-3

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 อาจารย์รวี ศิริปริชยากร จัดโครงการอบรมเรื่อง ” Phonics เบื่องต้น” ณ ห้อง 331 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ นครนายก ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 3 เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การอ่านภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ ทั้งยังสามารถออกเสียง ประสมคำและจำแนกหน่วยเสียงตามหลักโฟนิคส์ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณชุติพัฒน์ แก้วชุ่ม ผู้จัดการแผนกวิชาการและฝึกอบรม จากบริษัท Club Academia จำกัด และฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu’s English School) เป็นวิทยากรในการอบรม

We cannot display this gallery