ศูนย์ฯนครนายก ประชุมสรุปผลการประเมินบุคลากรสายวิชาการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยมีวาระการประชุม คือ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก