มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมทำเอกสารเพื่อรองรับการตรวจรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมทำเอกสารเพื่อรองรับการตรวจรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา หลักสูตรปฐมวัย 60 พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานและกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 547 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก