มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนว ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น.   ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก