k2112551
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้อาเซียน โดยร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ถึงประเทศในอาเซียนต่างๆเพื่อให้ความรู้