image (5)

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ อาคารแววเที่ยง และอาคารอารยา สุขวงศ์  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุขุม  เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ชั้น 1 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ (อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน )  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 5 สิงหาคม 2558

img_1981_resize
img_2033_resize
img_2208_resize
img_2352_resize
image (3)