1439549813469

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้นักศึกษา เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และส่งเสริมภาพลักษณ์อิริยาบทที่เหมาะสมกับวิชาชีพปฐมวัย โดยมีอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

ในวันเดียวกัน (วันที่ 14 สิงหาคม 2558) มีการอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษา แก้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีเนื้อหา อาทิ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Hardware, Software, Peopleware, Data, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LAN WAN MAN การฝึกพิมพ์สัมผัสไทย อังกฤษ 40/นาที โปรแกรมออฟฟิต (การทำรายงาน การตั้งค่าหน้ากระดาษ การอ้างอิงเอกสาร) การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (ทำคอมเก่าให้เป็นคอมใหม่) มารยาทการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูล โซเซียลมีเดียเพื่อการศึกษา Google Apps for Education  (Site, google drive) พรบ. คอมพิวเตอร์ พรบ. ลิขสิทธิ์ กราฟิกเบื้องต้น และการผลิตรายการโทรทัศน์ Clip การสร้างปฏิทินการศึกษาส่วนตัว การสร้าง Site ในการนำเสนองาน เก็บข้อมูล ส่งการบ้าน 

 3

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.