มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

อบรมบุคลิกภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

1439549813469

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้นักศึกษา เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และส่งเสริมภาพลักษณ์อิริยาบทที่เหมาะสมกับวิชาชีพปฐมวัย โดยมีอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร

ในวันเดียวกัน (วันที่ 14 สิงหาคม 2558) มีการอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษา แก้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีเนื้อหา อาทิ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Hardware, Software, Peopleware, Data, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LAN WAN MAN การฝึกพิมพ์สัมผัสไทย อังกฤษ 40/นาที โปรแกรมออฟฟิต (การทำรายงาน การตั้งค่าหน้ากระดาษ การอ้างอิงเอกสาร) การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (ทำคอมเก่าให้เป็นคอมใหม่) มารยาทการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูล โซเซียลมีเดียเพื่อการศึกษา Google Apps for Education  (Site, google drive) พรบ. คอมพิวเตอร์ พรบ. ลิขสิทธิ์ กราฟิกเบื้องต้น และการผลิตรายการโทรทัศน์ Clip การสร้างปฏิทินการศึกษาส่วนตัว การสร้าง Site ในการนำเสนองาน เก็บข้อมูล ส่งการบ้าน 

 3

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *