1

วันศุกร์ที่ 25 กันยนยน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับโครงการ The Embassy Speakers Program สถานฑูตอเมริกา และชมรม SDU Linguists Club จัดโครงการพัฒนาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยวิทยากรชาวอเมริกัน Mr. James Nussbaumer จากโครงการ The Embassy Speakers Program ของสถานฑูตอเมริกาประจำประเทศไทย  ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์รวี ศิริปริชยากร อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ อีเมล ravakorn@gmail.com