S__13402121เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน  2558 นักศึกษา รมป.2 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดนิทรรศการภายใต้ชื่อเรื่อง สิทธิของหนู เลี้ยงดูอย่างเข้าใจ ภายใต้บริบทวัฒนธรรม ได้มีการแลกเปลี่ยรเรียนรู้ซึ่งกันและกัน