มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นิทรรศการ สิทธิของหนู เลี้ยงดูอย่างเข้าใจ ภายใต้บริบทวัฒนธรรม

S__13402121เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน  2558 นักศึกษา รมป.2 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดนิทรรศการภายใต้ชื่อเรื่อง สิทธิของหนู เลี้ยงดูอย่างเข้าใจ ภายใต้บริบทวัฒนธรรม ได้มีการแลกเปลี่ยรเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *