_MG_4749
คณาจารย์หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก สัมภาษณ์นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ในภาคตะวันออก ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก