277a9755-7ac3-4854-9f7d-a3b17bf708a2มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยโดยใช้เทคนิค Focus Group ในวันพุธที่ 16 มี.ค. 2559 โดย  ดร.วิโรจน์ พรหมสุด เป็นวิทยากรในการจัดสัมมนา มีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดองค์ความรู้และประสิทธิภาพในการทำงาน