12794795_1733449586888859_541448197613726098_o

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม และวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559 อาจารย์ประจำรายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดนครนายก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก และโรงเรียนนครนายกวิทยาคม อบรมครูจำนวน 67 คน เรื่องการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประยุกต์ใช้ Google Apps ซึ่งประกอบด้วย Google Site,Google Drive,Google Form, Google Slide ได้รับความสนใจจากครูและส่งผลให้ครูเกิดทักษะปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป