8652นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกำลังศึกษาบทที่ 2 เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เรียนรู้กิจกรรมห้องสมุดและการผลิตนิทานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยี AR CODE เพื่อนำหลักการไปประยุกต์ในการผลิตสื่อการสอนปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

8653

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.