มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

การผลิตนิทานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยี AR CODE

8652นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกำลังศึกษาบทที่ 2 เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เรียนรู้กิจกรรมห้องสมุดและการผลิตนิทานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยี AR CODE เพื่อนำหลักการไปประยุกต์ในการผลิตสื่อการสอนปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

8653

8656 8657 s__23732237

Loading