s__24322181

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการศึกษาปฐมวัย มสด นครนายก จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพชุมชนและเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดูแลเด็กปฐมวัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อสารเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

We cannot display this gallery