%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7_5958มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งแห่งแรกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษาจากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการศึกษาปฐมวัย ประเภทรับตรงสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เพื่อขยายโอกาสให้นักศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสในการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีการคัดเลือก ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

We cannot display this gallery