%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%af_6228

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนายก จัดโครงการแบ่งปันรอยยิ้มทำดีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที 9 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำดีถวายแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โดยน้อมนำคำสอนมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำความดี และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักในการทำความดีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความดีเพื่อส่วนรวม ส่งเสริมการมีจิตสำนีกที่ดี ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยนำสิ่งของและทุนทรัพย์บริจาคแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี 

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%af_6447