มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

รายงานสรุป การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ สอนของโรงเรียนครบุรี โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดการ อบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ.2559 (รายงานสรุปโครงการ)

Loading