237457ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับนางสาวอินทิรา เจียระสุพัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก นายเกษม โคนชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนครนายก และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนครนายก 23 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุม จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ในการนี้ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานครนายก ได้บรรยายและสาธิตตัวอย่างวิธีการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก

We cannot display this gallery