136695

136696

136697

136698

136699

136700

136701

136704

พุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 หลักสูตรปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกประชุมร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เรื่องการประสานการทำงานร่วมกัน การใช้สิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) และการใช้ประโยชน์จากห้องการรเรียนรู้ของโรงเรียนละอออุทิศ ประชุม ณ ห้อง 554 อาคารเรียนสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อารยา สุขวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนละอออุทิศ ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ อาจารย์รวี ศิริปริชยากร ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คุณครูศรชัย อุตสีนอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คุณธัญญา เกษตรภิบา่ล ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และคณาจารย์หลักสูตรปฐมวัย ประจำศูนย์นครนายกเข้าร่วมประชุม