มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Suppapon Kitsrinoppadol

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศนครนายกเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศนครนายกเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ติดต่อ สอบถาม โทร 087-1328348

Loading

มสด.นครนายก เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 มสด.นครนายกส่ง อาจารย์ประพิมพ์ใจ เปี่่ยมค้ม และอาจารย์ศุภพล กิจศรีนภดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสัญญาการให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้้งที่ 39 และกีฬานักเรียนคนพิการครั้งที่ 19 ระหว่าง นายจิตวัฒน์ วิกสิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกกับบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัด ณ ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

Loading

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมโครงการครุศาสตร์บูชาครู(ไหว้ครู) ประจำปี 2560

อ.ชัชรี สุนทราภัย อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำตัวแทนนักศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เดินทางไปร่วมโครงการครุศาสตร์บูชาครู(ไหว้ครู) ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

Loading

มสด.นครนายก ร่วมจัดอบรมสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระยอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าอบรม โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก คุณสุนทรีย์ เกตุคง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ กล่าวความเป็นมาโครงการ คุณสรกานต์ แป้วบุญสม พัฒนาการจังหวัดนครนายก กล่าวเปิดการประชุมโครงการ โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนชาติ จันทโรบล บรรยายให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 651 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Loading

มสด.นครนายกเข้าร่วมสัมมนา “Active GE Lecturers for Active Learning”

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Active GE Lecturers for Active Learning” และได้รับเกียรติจาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด บรรยายเรื่อง General Education เพื่อการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ อ.ทิพสุดา คิดเลิศ บรรยายเรื่อง ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน Active Learning อ.สันติ จิตระจินดา บรรยายเรื่อง การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning โดยอาจารย์ของศูนย์นครนายกเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Loading

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสนทนากลุ่ม(Focus group)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดสนทนากลุ่ม(Focus group)ในการทำวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน:กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ วงค์นาม เป็นที่ปรึกษางานวิจัย และดร.วิโรจน์ พรหมสุด เป็นผู้ดำเนินการ ในการสนทนากลุ่มครั้งนี้ได้เชิญผู้มีประสบการณ์และมีภารกิจโดยตรงกับประเด็นการวิจัยดังกล่าวเข้าร่วมสนทนาเพื่อตรวจสอบและเสนอความสมบูรณ์ของรูปแบบที่เสนอโดยผู้วิจัย ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Loading

เลขาชมรมบริดจ์จังหวัดนครนายก เยี่ยมชมสถานที่ ศ.นครนายกเพื่อจัดการแข่งขันคัดตัวแทนภาค

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2560 คุณครูอรรคพร ทับทิมทอง เลขาชมรมบริดจ์จังหวัดนครนายก เดินทางเข้าขอดูอาคารเรียนของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เพื่อขอใช้เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันมินิบริดจ์ชิงถ้วยพระราชทาน คัดเลือกตัวแทนภาค ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จัดโดยสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย

Loading

หลักสูตรปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกประชุมร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

พุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 หลักสูตรปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกประชุมร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เรื่องการประสานการทำงานร่วมกัน การใช้สิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) และการใช้ประโยชน์จากห้องการรเรียนรู้ของโรงเรียนละอออุทิศ ประชุม ณ ห้อง 554 อาคารเรียนสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อารยา สุขวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนละอออุทิศ ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ อาจารย์รวี ศิริปริชยากร ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คุณครูศรชัย อุตสีนอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คุณธัญญา เกษตรภิบา่ล ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และคณาจารย์หลักสูตรปฐมวัย ประจำศูนย์นครนายกเข้าร่วมประชุม

Loading

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศนครนายก จัดงานวันสุนทรภู่ 2560

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศนครนายก จัดงานวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นการให้ความรู้กับนักเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านละครสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยในงานครั้งนี้ได้รับเกียรต์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ และอาจารย์ธัญญา เกษตรภิบาล ให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าว

Loading

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาดูห้องพยาบาล

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาดูห้องพยาบาลของมหาวิทยาสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรายวิชาบูรณาการ กิจกรรม “ใส่ใจสุขภาพทัศนศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นำโดย ครูศรชัย อุตสีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศละอออุทิศ นครนายก พร้อมด้วย ครูชมพูนุช ทองภู ครูวีระสิทธิ์ ทองประเสริฐ และครูนฤมล จันทร์เปรม

Loading