มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสนทนากลุ่ม(Focus group)

จัดfocus group15ก.ค._170717_0001

จัดfocus group15ก.ค._170717_0002

จัดfocus group15ก.ค._170717_0003

จัดfocus group15ก.ค._170717_0004

จัดfocus group15ก.ค._170717_0005

จัดfocus group15ก.ค._170717_0006

จัดfocus group15ก.ค._170717_0007

จัดfocus group15ก.ค._170717_0008
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดสนทนากลุ่ม(Focus group)ในการทำวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน:กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ วงค์นาม เป็นที่ปรึกษางานวิจัย และดร.วิโรจน์ พรหมสุด เป็นผู้ดำเนินการ
ในการสนทนากลุ่มครั้งนี้ได้เชิญผู้มีประสบการณ์และมีภารกิจโดยตรงกับประเด็นการวิจัยดังกล่าวเข้าร่วมสนทนาเพื่อตรวจสอบและเสนอความสมบูรณ์ของรูปแบบที่เสนอโดยผู้วิจัย ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *