มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายกเข้าร่วมสัมมนา “Active GE Lecturers for Active Learning”

454421

454422

454423

454424

454425

454435
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Active GE Lecturers for Active Learning” และได้รับเกียรติจาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด บรรยายเรื่อง General Education เพื่อการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ อ.ทิพสุดา คิดเลิศ บรรยายเรื่อง ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน Active Learning อ.สันติ จิตระจินดา บรรยายเรื่อง การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning โดยอาจารย์ของศูนย์นครนายกเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *