425064

425065

425066

425067

425068

425069

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาดูห้องพยาบาลของมหาวิทยาสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรายวิชาบูรณาการ กิจกรรม “ใส่ใจสุขภาพทัศนศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นำโดย ครูศรชัย อุตสีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศละอออุทิศ นครนายก พร้อมด้วย ครูชมพูนุช ทองภู ครูวีระสิทธิ์ ทองประเสริฐ และครูนฤมล จันทร์เปรม