บริการนักศึกษา21มิ.ย_1

บริการนักศึกษา21มิ.ย_2

บริการนักศึกษา21มิ.ย_3

บริการนักศึกษา21มิ.ย_4

บริการนักศึกษา21มิ.ย_5

บริการนักศึกษา21มิ.ย_6

บริการนักศึกษา21มิ.ย_7

บริการนักศึกษา21มิ.ย_8

บริการนักศึกษา21มิ.ย_9

บริการนักศึกษา21มิ.ย_10

คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยอาจารย์รวี ศิริปริชยากร ประธานหลักสูตร ออกบริการวิชาการให้โรงเรียนเทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์ จังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดทำสื่อและมอบสื่อให้แก่โรงเรียน ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-17.00 น.