มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองของเทศบาลเมืองนครนายก

ประชาคม 22มิ.ย._1

ประชาคม 22มิ.ย._2

ประชาคม 22มิ.ย._3

ประชาคม 22มิ.ย._4

ประชาคม 22มิ.ย._5

ประชาคม 22มิ.ย._6

ประชาคม 22มิ.ย._7

ประชาคม 22มิ.ย._8

ประชาคม 22มิ.ย._9

ประชาคม 22มิ.ย._10

ประชาคม 22มิ.ย._11

ประชาคม 22มิ.ย._12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ของเทศบาลเมืองนครนายก เพื่อร่วมคัดเลือกคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคาร 5 อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *