มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลาการ เข้าร่วมในครั้งนี้ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องขจร 652

 

 

We cannot display this gallery