วันที่ 11 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ การจัดทำประกันคุณภาพฯภายใน การจัดทำโครงการ 62 ส่งกองแผน รายงานผลโครงการวันไหว้ครู 2560 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโครงการ TOEIC FOR FUTURE CAREER การจัดทำเอกสาร MOU กับโรงเรียนใหม่ มีคณาจารย์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 554 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

 

We cannot display this gallery