มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก พร้อมทั้งหน่วยงานทางการศึกษาเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ประถมศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด กศน. วิทยาลัยอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุม เรื่อง แผนพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดนครนายก เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม เข้าร่วม วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก