มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ประชาสัมพันธ์ บุคคลที่สนใจ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย ตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ปี ๒๕๖๑ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูโรงเรียนประถมมัธยม บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบการอาหารโดยเฉพาะในสถานศึกษารวมทั้งบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เกี่ยวข้องกับการบริการอาหารงานจัดเลี้ยง หอพัก และการพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์บุคคลที่สนใจ ในการเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ 4-5,9-10,15-16 สิงหาคม 2561 พร้อมแนบรายนามและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร โดยโปรดพิจารณาจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอบรม โดยสามารถประสานงานการจัดโครงการที่ นางสาวปิยาณี ชดช้อย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน สำนักบริหารกลยุทธ์ โทร.5270 หรือ 094 465 6196

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *