วันที่ 1  สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย นำโดย อ.ประพิมใจ เปี่ยมคุ้ม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ร่วมพัฒนา ต้านทุจริต จิตพอเพียง  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก สร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยกรอบ STRONG จนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต ด้วยการประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับความโปร่งใส เกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต ในเวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีดารีสอร์ท นครนายก