วันที่ 22 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาความต้องการในการบริการวิชาการพื้นที่หมู่บ้านภูกะเหรี่ยง โดยร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนางสาวปราณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และคณะผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านในการหาแนวทาง ความร่วมมือ อันนำไปสู่การพัฒนาชุมชน พัฒนาอาชีพ และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้านภูกะเหรี่ยงต่อไป เวลา 9.30-14.30 น. ณ หมู่บ้านภูกะเหรี่ยง ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก