มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำโดย อาจารย์รวี ศิริปริชยากร ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์ เพื่อชี้แจงกำหนดการ การศึกษาสำรวจข้อมูลสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติการทดลองสอน ตลอดจนการวางตัวขณะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมขจร