มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จ.สระแก้ว โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผล จ.นครนายก โดยได้ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนศึกษาต่อสำหรับการมีงานทำในอนาคต ในวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 8.30-15.00 น.