มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กบริบาล ได้แก่ การจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช การคัดแยกขยะประเภทต่างๆ การแยกประเภทของสี เป็นต้น วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา จ.นครนายก