มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กฎระเบียบในการปฏิบัติตนระหว่างการฝึกประสบการณ์ฯ ได้อย่างถูกต้อง และให้นักศึกษารายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติการสอนฯ ในสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตรขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก