มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก” โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร