คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพื่อชี้แจงกำหนดการ การศึกษาสำรวจข้อมูลสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติการทดลองสอน ตลอดจนการวางตัวขณะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก