มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 โดยมีการตรวจระเบียบแถวก่อนไปเรียน ตรวจการแต่งกายของนักศึกษา และทำกิจกรรมนันทนาการในการสร้างร่างกายที่แข็งแรง วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก