มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยบายศรี 3 ชั้น ( ระดับอุดมศึกษา )

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 หาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้ส่งนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยบายศรี 3 ชั้น ( ระดับอุดมศึกษา ) ในงาน เย็บ ร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *