มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดนครนายก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2563” เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ โดยมี ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯนครนายก และ ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก